Ynys Môn Arwydd Ffordd

Arwydd Llangefni © Jules Cox (Trigolyn lleol sydd wedi mynegi pryder am y nifer o wiwerod coch sy’n
cael eu lladd ar y rhan yma o’r ffordd)

Adnabyddir Ynys Môn yn fyd enwog fel hafan i’r wiwer goch a daw nifer o ymwelwyr o bellafoedd i
gael cip olwg o’r cochion sionc yma. Bu Ynys Môn yn gadernle i’r wiwer goch ers cael gwared o’r
wiwer lwyd oddiyma. Dros y 21 mlynedd olaf mae poblogaeth y wiwer goch wedi mynd o gryfder i
gryfder, o’r nifer lleiaf a fu erioed sef 40 o unigolion i uchafswm o bron i 800 heddiw.

Mae wiwerod coch yn weddol ddiogel ar Ynys Môn, beth bynnag fel mae’r poblogaeth yn cynyddu
a’u cynefin yn lleihau, mae mwy a mwy o’r cochion yn cael eu lladd gan gerbydau ar y ffyrdd.

Un o’r llefydd mwyaf difrifol ble mae hyn yn digwydd yw ffordd Plas Newydd ble rydym yn
cydweithio gyda’r Ymddiriadolaeth Cenedlaethol, sy’n codi arian tuag at adeiladu dwy bont râff er
mwyn arbed y colledion ar y ffordd.
Yn ogystal a hyn, mae’r Asiantaeth Briffyrdd wedi cytuno i roi i fyny mwy o arwyddion ‘Coedwig
Gwiwer Goch’ er mwyn tynnu sylw gyrwyr fod gwiwerod coch yn yr ardal; gobeithir y bydd yr
arwyddion yma yn lleihau nifer y marwolaethau ar y ffyrdd.
Cytunwyd i roi arwyddion ffyrdd i fyny yn Llangefni, Llanellian, Brynrefail/Llanallgo a Bethel/Capel
Mawr.