Cyfarwyddwyr

Pwy ydym ni a beth yw gwaith yr Ymddiriedolaeth?

esmeYn y 1990au hwyr, ystyriwyd bod rheoli gwiwerod llwyd yn eang ac yn systematig yn opsiwn drud ac anghynaliadwy ac yn sgil hynny câi cadwraeth gwiwerod coch ei wneud mewn dull ad hoc a thameidiog.

Roedd Esmé Kirby, sylfaenydd Cymdeithas Parc Eryri a chadwraethwraig arloesol, wedi’i harswydo gan fethiant asiantaethau’r llywodraeth i weithredu’n gadarn i warchod gwiwerod coch. Yn ei ffordd uniongyrchol a phlaen nodweddiadol, aeth Esmé ati i atgyfnerthu’r gefnogaeth yn lleol i gadwraeth gwiwerod coch ym Môn a lansiwyd prosiect yn haf 1997; prosiect a oedd wedi’i seilio’n gadarn ar waredu gwiwerod llwyd o’r ynys.

Ym 1998 sefydlwyd Cyfeillion Gwiwerod Coch Ynys Môn gan Judith Moss Dr Raj Jones gyda’r nod o fod yn bwynt cyswllt rhwng y prosiect a’r bobl leol, gan hwyluso cyfleoedd i wirfoddoli a chyfranogi ym Môn. Tyfodd nifer yr aelodaeth i ragor na 300 gyda thâl aelodaeth rhesymol yn talu am gynhyrchu deunydd addysgol a gwe-gamera’r gwiwerod coch. Cofrestrwyd y gymdeithas yn Ymddiriedolaeth ddi-elw yn 2007, a llwyddwud i ddenu arian o Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn 2010.

Yn ystod 2011, sylweddolodd Cyfeillion Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Ynys Môn fod potensial i adfer gwiwerod coch mewn ardaloedd helaeth o Wynedd, ac felly ailfrandiwyd y gymdeithas dan yr enw “Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru”.

Tîm y Prosiect

Dr Craig Shuttleworth ( Rheolwr y Prosiect ): Mae gan Craig ragor nag ugain mlynedd o brofiad o weithio ym maes cadwraeth gwiwerod coch. Ef yw’r Ymgynghorydd Gwyddonol i Ymddiriedolaeth Goroesiad Gwiwerod Coch (gydag Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr) ac i brosiect Gwiwerod Coch Gogledd Lloegr, ac mae’n Noddwr yr Ymddiriedolaeth Adfer Cefn Gwlad .

E-bost: mailto:Craig.shuttleworth@rsst.org.uk

Cyfarwyddwyr Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru

Cwmni cyfyngedig drwy warant yw Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru (Cyfeillion Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Ynys Môn) (Rhif Cwmni 6248674). Fel arfer mae gan y Bwrdd 8-12 aelod ac mae’n cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Mr Tim Bowie

Ms Natalie Chivers

Dr Cathleen Thomas

Mrs Chris Allen

Mr Clifford Basterfield

Mr Robert Macaulay (Treasurer)

Mr Charles Dutton

Hanes yr Ymddiriedolaeth

EducationMae’r ymddiriedolaeth wastad wedi credu y byddai gweithredu’n lleol a chael cymorth yn lleol yn sicrhau llwyddiant yn lleol, a’r ethos hwn sydd yn sail i’r rhaglen gadwraeth gwiwerod coch sydd gennym heddiw. Dim ond yn sgil gwaith caled llawer o wirfoddolwyr a chadwraethwyr angerddol y sicrhawyd llwyddiant gwaith cadwraeth y gwiwerod coch ym Môn.

Judith Moss a Dr Raj Jones oedd sylfaenwyr grwp y Cyfeillion, gyda chymorth Ralph Oxley (Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru), Hugh Knott (Menter Môn), Rebecca a Gareth Pritchard, Martin Bailey (Gwasanaethau Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad), Robert ‘Bob’ Lowe (Cyngor Cefn Gwlad Cymru) a Dr Craig Shuttleworth.

Ers mwy na degawd, rydym wedi arloesi ym maes cyfranogiad y cyhoedd yng ngwaith cadwraeth gwiwerod coch, gan ddatblygu cyfres o ddeunyddiau addysgiadol, arwain teithiau cerdded, cynghori perchnogion coetiroedd lleol ar reoli, a datblygu cyfleoedd i bobl gael gweld gwiwerod coch gwyllt.

Cafodd llawer o’r gwaith addysgiadol hwn ei feithrin gan Raymond Reynolds a Bethan Wyn-Jones a chafwyd gwobrau cenedlaethol i gydnabod y gwaith (e.g. Cwpan Ward).

Yn 2008, sylweddolwyd y byddai gofyn wrth gyllid craidd sylweddol er mwyn parhau â’r gwaith cadwraeth ymarferol yn yr hirdymor, ac erbyn haf 2011 roeddem wedi llwyddo i godi bron i £400,000. Yn yr un flwyddyn, ailfrandiwyd yr Ymddiriedolaeth dan yr enw “Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru” a chyflwynwyd prosiect tirwedd eang fesul cam i waredu gwiwerod llwyd o ardaloeth helaeth o Wynedd.

Partneriaid Allweddol

Nick Jackson MBE – Cyfarwyddwr Sw Mynydd Cymru, Bae Colwyn

Martin Gould / Robert Williams – Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Bryn Jones – Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru

David Cowley – Cyngor Sir Ynys Môn

Syr Richard Williams Bulkeley – Cymdeithas y Tirfeddianwyr

Audrey Watson – Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain

Chris Wynne –  Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Stephen Roberts – Alwminiwm Môn

Andy Wright – Hyfforddiant Parys

Nigel Brown – Gerddi Treborth

Anthony Tavener – Stad Plas Cadnant

Tim Bowie – Meyrick Estates