Diolch i’n gwirfoddolwyr – ni ellir gwneud hyn heboch chi!

Diolch i’n gwirfoddolwyr – ni ellir gwneud hyn heboch chi!

Roedd Hydref 2017 yn ben-blwydd cyntaf  prosiect Wiwerod Coch Unedig (WCU),  sy’n cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru (YGCC)  yng Ngogledd Cymru (Gwynedd, Ynys Môn a Choedwig Clocaenog).

Yn yr un cyfnod, roedd hi’n 6 mis cyn diwedd prosiect ‘Green Shoots’ gydag ymddiriedolaeth Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC). Cynhaliwyd rheolaeth wiwerod llwyd gan wirfoddolwyr prosiect ‘Green Shoots’ felly mae YWCC wedi gweithio gyda BASC i rannu adnoddau, syniadau ac i sicrhau bod yr ardaloedd ble mae’r ddau brosiect yn gweithio ynddynt yn cael y sylw gorau.

Pa well ffordd i ddathlu ac i ddweud diolch i’r holl wirfoddolwyr nag i’w gwahodd i ddiwrnod diolch ar y cyd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn rheoli coedwig Clocaenog felly ymunodd Iolo Lloyd a Liz Halliwell gyda ni gan hefyd i helpu  sicrhau fod y diwrnod yn rhedeg yn esmwyth.

Y Ganolfan, Rhuthun, oedd ein gwesteiwyr a chyflenwyd digonedd o de a choffi drwy gydol y dydd.  Darperir yr arian i dalu am logi’r lleoliad ac am y cinio yn garedig gan BASC.

Mwynhaodd gwirfoddolwyr o’r ddau brosiect gyflwyniad cychwynnol gan Becky Clews-Roberts a Holly Peek, ceidwaid wiwerod coch, o oedd yn tynnu sylw at uchafbwyntiau’r prosiect hyd yn hyn. Rhoddodd swyddog ‘Green Shoots’ newydd BASC, Sarah Pinnell, adborth ar y prosiect ‘Green  Shoots’, a rhannodd Ian Danby, Pennaeth Prosiectau Bioamrywiaeth, ei ddyheadau ar gyfer y dyfodol.

Rhoddodd Mal Ingham, gwirfoddolwr Coedwig Clocaenog, sgwrs ddifyr ar beth mae gwirfoddoli i’r WCU yn ei olygu a dilynwyd o gan Dr. Liz Halliwell, Ecolegydd Mamaliaid o CNC a siaradodd am wiwerod coch Clocaenog a’r gwaith sydd wedi digwydd i’w diogelu nhw.

Ymunodd Becky Hulme, Swyddog Prosiect Wiwerod Coch o Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru ni am y diwrnod ac arweiniodd hi y sesiwn grŵp.  Rhannwyd y gwirfoddolwyr i ddau grŵp er mwyn trafod sut i fynd ymlaen gyda creu grŵp ‘ffrindiau’r wiwerod coch’ yn debyg i’r rhai sy’n bodoli’n barod dros y ffin. Roedd y wybodaeth a gafwyd yn ddefnyddiol iawn ac mae wedi rhoi digon i Holly a Becky gnoi cil arno.

Cyflenwodd Holly ginio bwffe godidog gyda’r baguette mwyaf rydym erioed wedi ei weld! Dilynwyd hyn gyda chystadleuaeth cacennau  ‘bake-off’  a wnaed gan Becky, Holly a Liz!

Siaradodd Iolo Lloyd, Uwch Reolwr Cadwraeth a Threftadaeth CNC, yn frwdfrydig am y  rôl mae CNC yn ei chwarae mewn rheolaeth bioamrywiaeth wrth gynllunio gwaith coedwigaeth. Fo hefyd arweiniodd gweithgaredd olaf y dydd –  taith gerdded o amgylch ardal Bod Petryal Coedwig Clocaenog. Mae Iolo’n gwybod popeth sydd yn werth ei wybod am y goedwig ac atebodd bob cwestiwn ofynnwyd iddo’n fedrus. Cawsom hyd yn oed weld Iolo’n cofleidio coeden!

 

 

 

 

 

Yr ydym yn awr ymhell i fewn i ail flwyddyn y prosiect gyda llawer o syniadau ar sut fedrwn sicrhau dyfodol wiwerod coch yng ngogledd Cymru ac edrychwn ymlaen yn fawr iawn i weithio gyda tîm o wirfoddolwyr ymroddgar.

Os hoffwch chi wirfoddoli gyda YGCC, peidiwch ag oedi cyn cysylltu a ni – mae’r manylion cyswllt ar ein gwefan gartref.

Crynodeb o brosiect ‘Green Shoots’ BASC

Nod prosiect ‘Green Shoots’ BASC  yw i adnabod, adeiladu ar ac i gydlynu’r cyfraniad sylweddol mae’r gymuned saethu yn ei roi i gadwraeth natur a bioamrywiaeth.

Mae’r prosiect wedi ffurfio partneriaeth gref gyda’r cyhoedd, sectorau preifat a gwirfoddol, i reoli rhywogaethau anfrodorol ymledol yn yr ardaloedd targed. Mae 6 o ardaloedd rhwydwaith rheoli minc, a 3 wiwer lwyd, yn gweithio gyda WCU, CNC a phartneriaid eraill.

Mae gwirfoddolwyr BASC wedi sefydlu rhwydwaith rheoli wiwerod llwyd sy’n gyfagos i boblogaethau wiwerod coch Bangor. Mae dros 50 o drapiau ar draws 8 o ddaliadau tir sydd ar wahân  o amgylch Coedwigoedd Clocaenog a Chynwyd gyda 4 safle trapio o fewn stad CNC yng Nghoedwig Clocaenog  a 45 tu allan iddo sydd yn amddiffyn nifer o lwybrau o’r gorllewin, de a dwyrain.

Mae dau ddeg wyth o drapiau mewn 4 o goedwigoedd Cynwyd ac hefyd ar stad Rhug, gyda trapiau camera yng nghoedwigoedd Cynwyd. Mae cyfanswm o 32 gwirfoddolwr wedi cael eu hyfforddi ym Mangor, Clocaenog ac yng Nghynwyd, gyda hyfforddiant pellach ar waith a thrapwyr newydd yn cymryd rhan. Mae 54 o wirfoddolwyr yng Nghanolbarth Cymru wedi cael eu hyfforddi hyd yn hyn ac yn darparu gwybodaeth ar reolaeth wiwerod llwyd ac yn cynnal clustogfa Prosiect Wiwerod Coch Canolbarth Cymru. Blwyddyn diwethaf lladdwyd 503 o wiwerod llwyd yn y prif ardaloedd.

Wrth symud ymlaen, mae’r prosiect ‘Green Shoots’ yn cael ei ariannu tan fis Mawrth. Bydd BASC a WCU yn parhau i gefnogi gwirfoddolwyr wrth gasglu data, cynorthwyo gydag offer ac unrhyw fater arall. Diolch yn fawr iawn i’r holl wirfoddolwyr a’r cydlynwyr yn yr ardaloedd trapio sy’n cefnogi WCU a BASC sy’n rhoi eu hamser ac arbenigedd i greu rhwydwaith mor gydlynol ac effeithiol o reoli.

Sarah Pinnell
Swyddog ‘Green Shoots’ Cymru
Ymddiriedolaeth Saethu a Chadwraeth Prydain