Monitro Clefydau

Clefydau ac achosion marwolaeth gwiwerod coch

dead-Pentraeth-male-march-0Gallai gwiwer goch lawndwf ddisgwyl byw am bedair neu bum mlynedd yn y gwyllt. O bryd i’w gilydd, gellir canfod anifeiliaid sy’n chwech neu saith oed, ond eithriadau yw’r unigolion hyn.

Caiff gwiwerod coch eu hysglyfaethu gan amrywiaeth o anifeiliaid ysglyfaethus, gan gynnwys llwynogod, y carlwm, y boda, gweilch marthin a chathod dof.

Mae traffig ar y ffyrdd wastad yn berygl i boblogaethau yn ardaloedd gwledig a threfol Môn. Yn llai aml, caiff anifeiliaid eu canfod wedi boddi mewn cafnau dwr yn ystod misoedd yr haf.

Gall newyn, diffyg maeth, tyfiannau canseraidd, a llwythi trymion o ectoparasitiaid ac endoparasitiaid fod yn gysylltiedig â marwolaethau. O ganlyniad i sgrinio i chwilio am firysau, mae’r prosiect ym Môn wedi gallu archwilio i ba raddau mae heintiau pathogenaidd yn broblem. Byddwn yn sgrinio’n rheolaidd i chwilio am rotafirws, adenofirws a firws brech y wiwer a chanfuwyd fod adenofirws yn broblem sylweddol ym Môn.