Bwydo Gwiwerod Coch

Bwydo gwiwerod coch mewn gerddi neu barciau

Mae nifer gynyddol o leoliadau ym Môn lle gall pobl fod yn ddigon ffodus i gael gwiwerod coch yn dod i’w gerddi. Mae’r tudalennau hyn yn rhoi cyngor ar ddeiet y wiwer goch a’r mathau o fwyd y gellir eu cynnig iddi.

Red_FeederMae’r wiwer goch yn rhywogaeth boblogaidd a deniadol ac felly gall eu bwydo mewn gardd fod yn brofiad buddiol a difyr iawn. Gall byrddau adar fod yn ffynhonnell ychwanegol o fwyd, yn enwedig i anifeiliaid ifanc a benywod llawndwf sy’n magu. Felly’r cwestiwn cyntaf yw ‘Beth ddylwn i fod yn eu bwydo?’

6redsquirrelatfeederBydd gwiwerod yn aml yn cymryd cnau daear a hadau blodau’r haul o’r bwrdd adar yn eich gardd. Serch hynny, gwell fyddai cynnig amrywiaeth o whanol fwydydd a byddai rhoi ychydig gnau cyll a chnau Ffrengig yn cynyddu gwerth yr ardd i’r anifeiliaid fel safle bwyta. Bydd y wiwer goch yn bwyta ffrwythau a moron a byddai rhoi darnau o afalau, gellyg neu eirin yn beth amheuthun iddynt.

Mae hefyd yn bwysig cynnig ffynhonnell o galsiwm naill ai’n agos at fwyd y gwiwerod neu rywle arall yn yr ardd. Mae môr-gyllell neu gorn carw wedi’i hoelio ar goeden neu bostyn ffens yn ffynhonnell ddelfrydol o galsiwm.

Mae rhai mathau o fwydydd y dylid eu hosgoi. Nid yw gwenith, corn sych a phys yn ddefnyddiol iawn, a gall hen gnau Brasil eu gwenwyno a’u lladd.

Cathod dof – cymerwch ofal os oes cathod dof gerllaw

Gall cathod dof ladd gwiwerod coch, ac yn amlwg gall denu gwiwerod coch at fwrdd adar gynyddu’r perygl y cânt eu hysglyfaethu. Felly mae gofyn bod yn bwyllog a sicrhau nad oes bwyd wedi’i daenu ar hyd y llawr, ac y caiff y gwiwerod eu bwydo ar blatfform neu fwrdd adar sydd wedi’u gosod mor uchel â phosibl ac mewn lleoliad sy’n golygu nad oes yn rhaid iddynt groesi lawntiau neu dir agored i’w gyrraedd – ar ffens neu yn sownd wrth foncyff coeden, er enghraifft.

Beth ddylwn i wneud os bydd gwiwerod llwyd yn dod i’r ardd?

Red_plas_gwynOs bydd gwiwerod llwyd yn ymddangos yn eich gardd, ffoniwch ni (07966150847) neu gysylltwch â ni drwy’r wefan. Mae’n bwysig y caiff gwiwerod llwyd eu dal a’u gwaredu er mwyn atal heintiau angheuol; a gall y prosiect wneud hyn ar eich rhan.

Os ydych yn gwybod bod gwiwerod llwyd yn yr ardal, dylech hefyd roi’r gorau i fwydo’r gwiwerod coch a cheisio rhoi cyn lleied â phosibl o fwyd allan i’r adar. Mae’n hysbys bod gwiwerod llwyd yn cario firws ‘brech y wiwer’ a all, pe caiff ei drosglwyddo i wiwerod coch, achosi nifer uchel iawn o farwolaethau. Ar ôl i’r gwiwerod llwyd gael eu gwaredu o’r ardal, bydd yn ddiogel ichi ailddechrau bwydo’r gwiwerod coch.

Os ydych yn dda ar droi eich llaw at bethau ymarferol, efallai yr hoffech roi cynnig ar adeiladu blwch bwydo gwiwerod coch gan ddefnyddio cynllun adeiladu blwch bwydo gwiwerod coch ar-lein, neu, os ydych yn byw yn ardal y prosiect, gallwch gysylltu â’r prosiect i wneud cais am flwch bwydo pren.