Croeso i wefan cadwraeth y wiwer goch yng Ngwynedd a Môn yng Ngogledd Cymru

Ym 1997, roedd poblogaeth y wiwer goch ym Môn yn agos at ddifodiant ac roedd llai na 40 o wiwerod llawndwf yn weddill. 14 mlynedd yn ddiweddarach, mae’r boblogaeth wedi cynyddu i ragor na 700 a pheth cyffredin bellach yw gweld gwiwerod coch mewn coetiroedd conifferaidd, coed llydanddail, parciau a gerddi. Yn 2008 llwyddodd gwiwerod coch i groesi’r Fenai gan gytrefu nifer o goetiroedd Gwynedd.

Ynys Môn sydd bellach yn gartref i’r boblogaeth unigol fwyaf o wiwerod coch yng Nghymru. Mae partneriaeth ddeinamig o dirfeddianwyr, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr lleol yn gweithio i wella cynefinoedd coetir, codi blychau nythu, darparu bwyd ategol a monitro’r boblogaeth. Yn 2012 caiff gwiwerod coch eu hailgyflwyno i’r Dingle yn Llangefni a byddwn yn cychwyn ar bennod newydd – difa gwiwerod llwyd ar lefel eang yng Ngwynedd a’r gobaith yw y bydd hyn yn arwain at wiwerod coch yn dychwelyd i Fangor a’r ardal o amgylch.

HYSBYSWCH NI PE GWELWCH WIWER GOCH WEDI MARW

Mae cynnydd yn nifer y gwiwerod coch sy’n cael eu llad ar y ffyrdd ym Môn wrth i’r anifeiliaid gynyddu mewn nifer a dosbarthiad. Rydym yn monitro’r sefyllfa ar frys ac mae gennym gyllid i godi dwy bont raff yn 2014. Mae’n arbennig o bwysig ein bod yn gallu dangos bod eu hangen a’n bod yn gallu eu rhoi yn y lleoliadau gorau er mwyn lleihau nifer y gwiwerod coch sy’n marw ar y ffyrdd.

Yn ogystal â chofnodi marwolaethau, rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Milfeddygon AHVLA yn Penrith a Mr David Everest o AHVLA Weybridge i ganfod heintiau patholegol a sgrinio i ganfod gronynnau firysol mewn samplau o feinwe. Mae’r gwaith hwn yn arbennig o werthfawr gan ei fod yn fodd i fonitro achosion o glefydau ym mhoblogaeth y wiwer goch.

Pe gwelwch wiwer goch wedi marw, ffoniwch 07966150847 (24 awr) neu anfonwch e-bost at staff/gwirfoddolwyr y prosiect drwy’r wefan (gweler ein manylion cyswllt isod).

Pe gallech godi’r cyrff (gan ddefnyddio bag plastig neu fenig), byddem yn fwy na pharod i ddod i’w casglu gennych o unrhyw gyfeiriad lleol. Byddwn wedyn yn hysbysu’r bobl a gasglodd yr anifeiliaid o ganlyniadau’r post-mortem.